Produkter

 

Allmänna Försäljningsvillkor

Dessa Allmänna försäljningsvillkor gäller mellan DSolution och kund när
kunden beställer produkter från DSolution för leverans till kunden. Om DSolution
och kunden har ingått ett separat avtal, gäller det avtalet före dessa Allmänna
Försäljningsvillkor om det skulle föreligga motstridigheter mellan dokumenten.

1. Produkter

DSolution erbjuder olika produkter som bl.a. framgår av vid var tid
aktuell katalog och på DSolutions hemsida. Med ”ordinarie sortiment” avses
produkter som DSolution normalt har i lager, som kan beställas via katalog
eller hemsida och som inte anges vara beställningsvara, kundunika
artiklar/profilprodukter eller annan produkt.

2. Beställning

Beställning av produkter kan normalt göras dygnet runt 365 dagar per år via
DSolutions internetbutik, ”www.dsolution.se/webshop” alternativt vardagar
via kundcenter per telefon, fax eller e-post mellan kl. 08.00 och 17.00. I
internetbutiken finns aktuella priser, orderstatus, bilder på produkter m.m.

3. Leveranstid

Beställning av produkter som sker vardag före kl. 14.00 levereras
vanligtvis nästkommande vardag. Beställningar som sker övrig tid (helgdag eller
vardag efter kl. 14.00) hanteras som om beställningen gjorts nästkommande
vardag före kl. 14.00. Kunden har inte rätt till någon ersättning för försenad
leverans om detta inte särskilt avtalats.

4. Prisernas giltighetstid

DSolution förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser.
Angivna priser gäller således tillsvidare.

5. Valuta och
mervärdesskatt

Samtliga priser avser svenska kronor exklusive mervärdesskatt om inte annat
anges. 

6. Miljö och kvalitet

DSolution är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004 och har alltid för
avsikt att leverera miljöanpassade produkter som framtagits med minsta möjliga
påverkan på vår natur. DSolution är kvalitetscertifierade enligt ISO
9001:2008 och bedriver ett omfattande kvalitetsarbete inom ramen för företagets
verksamhetssystem.

7. Fakturering och
betalningsvillkor

Kunden skall erlägga betalning senast 30 dagar från fakturadatum. Vid
försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 % från fakturans förfallodag.


8. Retur/ångerrätt

Kunden skall inom 30 dagar returnera produkter som kunden inte önskar
behålla (ångerrätt). Endast varor ur ordinarie sortiment kan returneras. Vid
retur skall retursedel utfärdad av kundcenter medfölja och produkten skall
återsändas i originalskick och i obruten förpackning. För att erhålla
retursedel skall kunden kontakta DSolutions kundcenter på 08-528 096 00
eller supplies@dsolution.se. Returfrakt betalas
av kunden.

9. Reklamation

Eventuella fel på produkter skall reklameras inom 7 dagar från leveransdag.
Synlig transportskada ska noteras på fraktsedeln av chaufför direkt vid
mottagandet. Reklamation ska göras till DSolutions kundcenter på telefon 08-528 096
00 samma dag som fel eller transportskada upptäckts. Reklamationssedel utfärdad
av kundcenter måste medfölja returgodset. DSolution står för kostnad för
returfrakt efter godkänd reklamation. Fel som inte reklameras inom ett år från
det att produkten levererats till kunden kan inte göras gällande. För
konsumenter gäller vid var tid tvingande konsumentlagstiftning.

10. Vidareförsäljning

Kunden har inte rätt att i sin affärsverksamhet ägna sig åt återförsäljning
eller vidareförsäljning av produkter köpta/beställda från DSolution.

11. Ansvarsbegränsning

DSolution ansvarar aldrig gentemot kunden för utebliven vinst eller
andra indirekta skador. DSolutions ansvar för skador under ett avtal är
begränsat till ett sammanlagt belopp av de senaste 12 månadernas fakturering
under aktuellt avtal. Skulle inte fakturering ha skett under 12 sammanhängande
månader före skadan uppstått, skall beloppet beräknas på ett medel av de
senaste månadernas fakturering uppräknat till 12 månader.

 
12. Force Majeure

Force majeure såsom krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda,
miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet, som parterna
inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga
skyldigheter, befriar sådan part från fullgörelse av berörd förpliktelse.
Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger omständighet, som kan
föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

13. Ändringar

DSolution förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka eller
ändra innehållet i dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Nya villkor publiceras
på www.DSolution.se/webshop utan föregående avisering.

14 Tvist

Tvist mellan DSolution och kunden skall i första hand lösas mellan
parterna, i andra hand avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk
rätt.

 

 

 

 

©2023 Adilimo AB Läs våra köp- och användarvillkor här. Alla priser anges i SEK.